Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy

Utworzono dnia 23.04.2018
Czcionka:

REGULAMIN

V RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO  

„100-lecie Niepodległości”

01.05.2018

 

 1. Cel rajdu

 

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych                   gminy Przytoczna.
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej gminy Przytoczna.
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 6. Upamiętnienie rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

 

 

 1. Organizator

 

Organizatorem Rajdu Rowerowego  jest  Szkoła Podstawowa w Przytocznej , Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej oraz Rada  Sołecka Przytocznej

Tel.957494322

 

 

 

 

 1. Współorganizatorzy
  • Rada Solecka Przytocznej,
  • Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Przytocznej,
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
  • Przewodniczący Rady Gminy Przytoczna Konrad Golec,
  • Z-ca Przewodniczącego RG Przytoczna Mirosław Romanowski.

 

 

 1. Termin rajdu

 

Rajd odbędzie się 01.05.2018 roku.

 

 

 1. Trasa rajdu

 

Trasa rajdu przebiega drogami gminy Przytoczna. Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych.

Nawierzchnia drogi:  gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień. Trudność trasy w skali od 1 do 6   –   3+

W zależności od ilości osób uczestnicy rajdu mogą być podzieleni na grupy. Wszystkie grupy pokonują tę samą trasę.

Przytoczna – Dębówko- Gaj – Dłusko – Nowa Niedrzwica - Przytoczna

 

 

 

 

 1. Przebieg rajdu

 

 1. Zbiórka uczestników rajdu:

ok. godz. 9.45  „Orlik”.

 

 1. Start rajdu:
 • godz. 10.00

 

W trakcie trwania rajdu planowane są dwa  postoje.

 

 1. Meta rajdu:

–  ok. godz. 13.30

Szkoła Podstawowa w Przytocznej

 

 

 1. Upominki  dla uczestników rajdu.

 

 1. Zakończenie rajdu:

–  godz. 14.00

Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

 

6.   Zapisy w sekretariacie Szkoły w Przytocznej pod numerem telefonu 957494322 w godz. 8.00 - 15.00 do dnia 24.04.2018. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 1. Organizacja rajdu

 

 1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 2. W rajdzie planuje się udział ok. 40 osób.
 3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 6. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 7. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze straży organizacyjnej.
 8. Uczestnikom towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe.
 9. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 10. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych, która ma umieszczony na kamizelce bezpieczeństwa napis: KONIEC RAJDU.
 11. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.
 12. Wśród uczestników rajdu są  osoby posiadające umiejętności do udzielania pierwszej pomocy.
 13. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 14. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

 

 

 

 

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Przytocznej. Zgłoszenia stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 5. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 29.09.2017 roku.
 6. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.
 10. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 11. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 12. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
 13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

 

 1. Obowiązki uczestników rajdu

 

1.     Przestrzeganie regulamin rajdu.

2.     Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

3.     Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4.     Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).

5.     Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.

6.     Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.

7.     Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.

8.     Stosowanie się do zakazów:

1)     spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2)     używania otwartego ognia,

3)     poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

4)     posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,

5)     wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

9.     Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

10.  Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

1)     zabrania na rajd telefonu komórkowego,

2)     używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

 

 

 

 1. Zasady poruszania się na trasie rajdu

 

1.     Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

2.     Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.

3.     Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

4.     Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.

5.     Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.

6.     Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.

7.     Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.

8.     Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9.     Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

10.  Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu

11.  Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

 

 

XI.          Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 

1.     Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.

2.     Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.

3.     Zabezpieczenie pomocy medycznej (apteczka, środki opatrunkowe).

4.     Zapewnienie gorącego posiłku oraz wody do picia.

5.     Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy.

 

 

 

XII.       Upominki

Uczestnicy rajdu, którzy ukończą rajd otrzymają pamiątkowe upominki.

 

 

 

XIII.    Postanowienia końcowe

 

1.     Udział w rajdzie jest dobrowolny.

2.     Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

3.     Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.

5.     Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

6.     Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.

7.     Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

8.     Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

9.     Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

10.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

11.  W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

12.  Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownictwo rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

13.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.

14.  Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

KARTA ZGŁOSZENIA/osoba pełnoletnia

udziału w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym - 01.05.2018r.

 1. Zgłaszam swój udział w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się  01.05.2018r.
 2. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….
 3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem                                                      I Rodzinnego Rajdu Rowerowego –.01.05.2018r
 4. Oświadczam, stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu01.05.2018r.
 5. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach.
 6. Akceptacja regulaminu oznacza jednocześnie zgodę na fotografowanie uczestników podczas rajdu i dalsze nieodpłatne wykorzystywanie  ich wizerunku w celach promocyjnych przez organizatora.

 

                        ………………………..                                                  …………………………….

Data                                                            podpis uczestnika

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA/dziecko

udziału w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym

01.05.2018r.

1. Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 30.09.2017r. i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  …………………………………………….. ……………. ………………   w rajdzie w dniu. 01.05.2018r

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/ córki pozwala na uczestnictwo                                     w rajdzie w dniu. 01.05.2018r

3. W czasie trwania rajdu w dniu. 01.05.2018r sprawować będę całkowitą opiekę nad moim dzieckiem.

4. Oświadczam , że syn/ córka posiada kartę rowerową. (dotyczy dzieci powyżej 10 roku życia).

            ………………………..                                                    …………………………….

Data                                                      podpis rodzica/prawnego opiekuna

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA/uczeń gimnazjum

Udziału w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym

01.05.2018r.

1. Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I Rodzinnego Rajdu Rowerowego –. 01.05.2018r i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  …………………………………………….. ………………………w rajdzie w dniu. 01.05.2018r

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/ córki pozwala na uczestnictwo                                   w rajdzie w dniu 30.09.2017r.

3. Oświadczam , że syn/ córka posiada kartę rowerową.

 

………………………..                                                    …………………………….                                

         Data                                                    podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 156

W tym miesiącu: 369

W poprzednim miesiącu: 613

Wszystkich: 27916

Partnerzy: